Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych - RPO WM 10.2

Cel: Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i podwyższanie kompetencji.
Tematyka: Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania certyfikacji nabytych kwalifikacji. Mogą być skierowane bezpośrednio do osób w wieku od 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i powyżej.
Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
Wnioskodawcy:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie:

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Maksymalna wartość dofinansowania to 85%. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego MEWA 2.0.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w Serwisie RPO WM.

Składanie wniosków:
  • do COP: 12.05.2019
  • do MJWPU: 22.05.2019