Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - PO PC 2.1

Cel: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych.
Tematyka: Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej).
Wnioskodawcy:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Warunki uczestnictwa m.in.:

 • Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta. Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu, zawierający podpis:
  • właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa) albo
  • podpis kierownika jednostki i właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa i jednostki podległe ministerstwom) albo
  • podpis kierownika jednostki (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa) albo
  • właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadku wniosków o dofinansowanie z obszaru wymiaru sprawiedliwości, składanych przez sądy oraz jednostki prokuratury.

W przypadku projektów partnerskich akceptację właściwego decydenta musi uzyskać zarówno wnioskodawca, jak i partner.

 • Publiczna prezentacja założeń projektu – musi odbyć się prezentacja założeń projektu i zostać wskazany link do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wnioskodawcy lub do strony internetowej wnioskodawcy, jeżeli nie jest on zobowiązany prawnie do prowadzenia własnej strony BIP, na której protokół z przeprowadzenia prezentacji został zamieszczony. Informacja o terminie i miejscu prezentacji założeń projektu podlega udostępnieniu co najmniej na 14 dni przed dniem prezentacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wnioskodawcy lub na stronie internetowej wnioskodawcy, jeżeli nie jest on zobowiązany prawnie do prowadzenia własnej strony BIP. Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.
 • Podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów z zachowaniem procedury wskazanej w art. 33 ust. 2 i 3 Ustawy.
 • Wnioskodawca musi przedstawić pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC)

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywna opinia Komitetu musi być wydana nie później niż w dniu złożenia wniosku i nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1

Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 450 mln zł, w podziale na rundy naborów:

 1. 70 mln zł,
 2. 250 mln zł,
 3. 100 mln zł,
 4. 30 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Nabór w 4 rundach:

 1. od 17 maja do 31 maja 2019 r.
 2. od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.
 3. od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r.
 4. od 1 sierpnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r.
 5. od 27 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 r.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.10.2019
 • do CP PC: 17.05.2019 - 15.10.2019