COP PW zaprasza na szkolenie "Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)"

Prowadzący szkolenie: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum) w ramach:

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC),
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM),
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) - projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 15 marca 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.