Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

W październiku 2018 r. wprowadzono zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

W stosunku do poprzedniej wersji (19.0) wprowadzono następujące zmiany:

 • w rozdziale II „Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań” zmieniono opis działania 2.2 w zakresie dopuszczalnego typu beneficjenta oraz opis działania 3.2, w związku z planowanym konkursem uzupełniającym dotyczącym nauki programowania w szkołach;
 • zmieniono Katalog wydatków kwalifikowalnych, określając katalog wydatków dla projektów realizowanych w ramach uzupełniającego konkursu dla działania 3.2 w III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
 • wpisano do załącznika nr 5 nowy zidentyfikowany przez IZ POPC projekt w ramach poddziałania 2.3.1 pn. „Otwarte dane plus”, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Cyfryzacji;
 • wprowadzono drobne poprawki o charakterze technicznym i redakcyjnym.
Poprzednia wersja Nowa wersja
Działania 2.2, Typ beneficjenta
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami

 

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33. ustawy

 

Działanie 3.2, Typy projektów
Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.).

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 

Grupa docelowa
 • nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą;
 • wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia

 

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli publicznej edukacji posiadający uprawnienia do nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania 
100% 95%
Wkład własny
Nie dotyczy 5%

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Polska Cyfrowa.