Aktualności

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 2.06.2020)

Opublikowano: 02.06.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Wydłużenie terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Opublikowano: 29.05.2020

NCBR - Zamawiający, działając na podstawie punktu 2.2. Regulaminu przeprowadzenia postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji Postępowania o 14 dni.

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Opublikowano: 27.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Opublikowano: 22.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana terminu składania wniosków oraz dokumentacji w konkursie nr 4 w ramach Działania 4.2 PO IR

Opublikowano: 21.05.2020

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło ważne zmiany w dokumentacji konkursowej konkursu nr 4/4.2/2020 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

Opublikowano: 20.05.2020

W związku z zawieszeniem w dniu 4 maja 2020 r. stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (wiadomość z 4 maja 2020 r.), zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi wyjaśnieniami MFiPR.

Nowy regulamin stypendiów w projektach FNP z pomocą publiczną

Opublikowano: 20.05.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikowała komunikat o zmianach w Regulaminie przyznawania stypendiów w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, uwzględniających pomoc publiczną.

Zaproszenie do współpracy przy wniosku w konkursie H2020: Robotics in Application Areas (ICT-46-2020)

Opublikowano: 18.05.2020

Firma Industry 4.0 Librimind z Tel Awiwu zaprasza do współpracy naukowców z PW zainteresowanych wspólnym złożeniem wniosku w konkursie programu Horyzont 2020: Robotics in Application Areas (ICT-46-2020). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2020 r. 

Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – konkurs Dostępność Plus

Opublikowano: 18.05.2020

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19.

Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – konkurs ogólny

Opublikowano: 18.05.2020

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19.

Komunikat dotyczący stosowania specustawy funduszowej w zakresie wniosków o płatność i terminów realizacji projektów

Opublikowano: 15.05.2020

W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy: 

Nabór do programu podoktoranckiego Université libre de Bruxelles w ramach projektu H2020 Marie Skłodowska-Curie Cofund

Opublikowano: 15.05.2020

Program IF @ ULB współfinansowany przez H2020 Marie Skłodowska Curie Cofund zakłada zrekrutowanie przez ULB międzynarodowych badaczy we wszystkich dziedzinach naukowych ze stopniem doktora. Termin składania wniosków do trzeciego konkursu upływa 1 września 2020 r., godz. 17:00.

Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19

Opublikowano: 15.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.

Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

Opublikowano: 15.05.2020

NCBR poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonym 9 marca 2020 r. Termin zakończenia naboru wniosków przesunięto na 1 czerwca 2020 r.

Oferta składania wniosków o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie z Uniwersytetem Wiedeńskim

Opublikowano: 13.05.2020

Uniwersytet Wiedeński zaprasza naukowców do przesłania Expression of Interest w celu wspólnego aplikowania o stypendium Marii Skłodowskiej Curie w ramach programu Horyzont 2020. Termin składania EoI upływa 5 czerwca 2020 r. 

Kolejna runda naboru na ekspertów FNP

Opublikowano: 13.05.2020

FNP ogłosiła 23. rundę naboru ekspertów z kręgów naukowych i gospodarczych w celu wsparcia oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 4.4 PO IR Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Specjaliści w obszarze Energia do oceny wniosków programu Horyzont 2020

Opublikowano: 11.05.2020

Komisja Europejska poszukuje specjalistów w obszarze Energia do oceny wniosków składanych w konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Zgłoszenia można składać do 25 maja 2020 r.

Częściowe zawieszenie wytycznych dotyczących sprawozdawczości

Opublikowano: 08.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komunikat ws. przedłużenia naboru ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie Dydaktyki” PO WER 2014-2020

Opublikowano: 08.05.2020

MNiSW poinformowało na stronie internetowej o modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”. Zmianie uległ termin przyjmowania ofert. Został on wydłużony do 15 czerwca 2020 r.

EURAXESS - granty i stypendia maj 2020 r.

Opublikowano: 07.05.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (maj 2020 r.).

Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

Opublikowano: 06.05.2020

Informujemy o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). 

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 06.05.2020

Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 5.05.2020)

Opublikowano: 06.05.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

Opublikowano: 05.05.2020

Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w I rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Opublikowano: 05.05.2020

Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszej rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 zaplanowane zostały w dniach 6-7 lipca 2020 r.