Aktualności

Komunikat dotyczący nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021)

Opublikowano: 13.08.2020

NCBR poinformowało, że wersja produkcyjna nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021) zostanie uruchomiona i udostępniona od 18 sierpnia 2020 r. pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Aktualizacja Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Opublikowano: 13.08.2020

Dnia 5 sierpnia 2020 r. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała nowy dokument wytycznych. Zmienione wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu ws. publikacji wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Enterprise Ireland zaprasza do składania wniosków w ramach programu Career Development Fellowships in the National Technology Centre and Technology Gateway Programme

Opublikowano: 11.08.2020

Enterprise Ireland ogłasza drugie i ostatnie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Career Development Fellowships in the National Technology Centre and Technology Gateway Programme (Career-FIT PLUS).

EURAXESS - granty i stypendia sierpień 2020 r.

Opublikowano: 07.08.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (sierpień 2020 r.).

Konsultacje społeczne tematów Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027

Opublikowano: 07.08.2020

Jakie tematy są dla nas ważne, czego nam jeszcze brakuje i w jakich obszarach tematycznych widzimy potrzebę rozwoju i dofinansowania? Te kwestie są obecnie tematem konsultacji społecznych w ramach trwającego procesu programowania Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Informacja dotycząca oświadczenia dot. pomocy publicznej dla partnerów - projekty w ramach środków norweskich i EOG

Opublikowano: 07.08.2020

Każdy partner, którego koszty są pokrywane z dofinansowania, wypełnia oświadczenie dotyczące pomocy publicznej.

Informacja nt. załączników finansowych do wniosków składanych w partnerstwie w projektach ze środków norweskich i EOG

Opublikowano: 07.08.2020

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z partnerem zagranicznym lub polskim, w zakresie kompletności dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, należy stosować poniższe:

Nowa wersja aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021)

Opublikowano: 07.08.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu wersji szkoleniowej (wersja produkcyjna zostanie uruchomiona w sierpniu 2020 r.) nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021).

Pomoc publiczna: Komisja Europejska przedłuża dotychczasowe zasady

Opublikowano: 05.08.2020

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP przygotował obszerną informację odnośnie wydłużonego okresu stosowania reguł pomocowych.

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 4.08.2020)

Opublikowano: 05.08.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Covid-19: Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii

Opublikowano: 04.08.2020

Pandemia koronawirusa w Polsce i w Unii Europejskiej ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Bez wątpienia wprowadzone od początku pandemii ograniczenia oraz panujące zagrożenie mają znaczenie dla postępowań związanych z ochroną m.in. znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych i działanie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego – wydłużenie terminu naboru wniosków

Opublikowano: 04.08.2020

MNiSW poinformowało, że termin realizacji projektu „Akredytacje zagraniczne” został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. i w dalszym ciągu prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni publicznych i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.

 

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 28.07.2020

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Dokumenty można składać do 24 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie „EU in my Region – Relacje z projektów”

Opublikowano: 23.07.2020

Konkurs „EU in my Region – Relacje z projektów” organizowany jest przez Komisję Europejską. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych relacji z projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. W rywalizacji liczyć się będzie ciekawy sposób prezentacji projektów, ale także pokazanie osób zaangażowanych w ich realizację.

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - NOWA WERSJA

Opublikowano: 21.07.2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Norweskich i EOG informuje, że zmienione zostały Wytyczne dotyczące zamówień publicznych. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu przesłanek niestosowania Wytycznych (Rozdział 1, pkt 6).

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czeka na podpis Prezydenta

Opublikowano: 20.07.2020

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, które integrują wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych. Wprowadza również uregulowania umożliwiające przygotowywanie ram strategicznych do ubiegania się o środki z funduszy UE.

Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) w ramach programu EURATOM

Opublikowano: 16.07.2020

Joint Research Centre ogłosiło nabór wniosków na korzystanie ze swojej infrastruktury badawczej. Zaproszenie jest adresowane do instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw, zajmujących się badaniami nad energetyką jądrową.

Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich

Opublikowano: 13.07.2020

W związku z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich NCBR przypomina o obowiązku informowania, że są one współfinansowane ze środków polityki spójności UE, a także właściwego oznaczania materiałów i dokumentów.

W celu wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjent powinien zagwarantować, że w miejscach realizacji projektu jego uczestnicy oraz odbiorcy zostaną poinformowani o współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. Rekomendację KE:

Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Opublikowano: 13.07.2020

Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową przygotowano kolejny Zbiór Wyjaśnień. Zawarto w nim zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.

EURAXESS - granty i stypendia lipiec 2020 r.

Opublikowano: 10.07.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (lipiec 2020 r.).

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Opublikowano: 09.07.2020

NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 8/1.1.1/2019. 

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.2/2019 GAMEINN - IV

Opublikowano: 09.07.2020

NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN - IV (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.07.2020)

Opublikowano: 08.07.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Konkurs 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - OZE w transporcie - aktualizacja dokumentacji

Opublikowano: 29.06.2020

NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - OZE w transporcie. Polega ona na wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.).

Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - zmiana dokumentacji konkursowej

Opublikowano: 29.06.2020

NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka. Polega ona na wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.).