Aktualności

Konkurs 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence - aktualizacja dokumentacji

Opublikowano: 29.06.2020

NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence. Polega ona na wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.). Analogiczną zmianę wprowadzono w Instrukcji wypełniania wniosku.

Zaproszenie do składania wniosków w konkursach GOSPOSTRATEG w nowej formule

Opublikowano: 26.06.2020

Celem głównym programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W obecnie trwających konkursach (3. i 4. edycja) wnioskodawcami są konsorcja, w których funkcje lidera projektu może objąć jednostka naukowa. Nie ma obowiązku uczestnictwa w projekcie jednostki posiadającej zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, tj. podmiotu prowadzącego politykę rozwoju.

Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie 4/4.2/2020 PO IR dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 24.06.2020

Nowy termin składania wniosków w konkursie nr 4 to 15 lipca 2020 r. (poprzedni to 30 czerwca). Dodatkowo przedłużono termin na uzupełnienie wniosku lub poprawę oczywistej omyłki z 7 do 14 dni.

Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

Opublikowano: 22.06.2020

NCBR poinformowało o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne (poddziałanie 4.1.4).

Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

Opublikowano: 19.06.2020

NCBR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA, ogłoszonym 17 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o publikacji tekstu jednolitego i wprowadzeniu zmian do dokumentacji postępowania publicznego nr 22/20/PU/P66 w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Opublikowano: 17.06.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, zgodnie z harmonogramem postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” uprzejmie informuje o wprowadzeniu zmian do dokumentacji.

GAMEINN - informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 4/1.2/2019

Opublikowano: 15.06.2020

Na stronie NCBR została zaktualizowana lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

Przedłużenie terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Opublikowano: 15.06.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, działając na podstawie punktu 2.2. Regulaminu przeprowadzenia postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „e-Van –uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji Postępowania o kolejne 5 dni.

EURAXESS - granty i stypendia czerwiec 2020 r.

Opublikowano: 09.06.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (czerwiec 2020 r.).

Wznowienie działania systemu MEWA 2.0

Opublikowano: 09.06.2020

System MEWA 2.0 działa i przywrócona jest jego pełna funkcjonalność po pracach serwisowych. Wnioskodawcy mogą już wypełniać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PO IR 1.1.1 Szybka ścieżka – Koronawirusy – zmiana dokumentacji

Opublikowano: 09.06.2020

Od 4 czerwca 2020 r. obowiązuje zaktualizowany Regulamin konkursu. Wprowadzone zmiany dotyczą zasad używania podpisu elektronicznego, szczegółów składania protestów wynikających ze specustawy funduszowej oraz doprecyzowania zasad analizy ryzyka.

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 2.06.2020)

Opublikowano: 02.06.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Wydłużenie terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Opublikowano: 29.05.2020

NCBR - Zamawiający, działając na podstawie punktu 2.2. Regulaminu przeprowadzenia postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji Postępowania o 14 dni.

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Opublikowano: 27.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Opublikowano: 22.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana terminu składania wniosków oraz dokumentacji w konkursie nr 4 w ramach Działania 4.2 PO IR

Opublikowano: 21.05.2020

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło ważne zmiany w dokumentacji konkursowej konkursu nr 4/4.2/2020 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

Opublikowano: 20.05.2020

W związku z zawieszeniem w dniu 4 maja 2020 r. stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (wiadomość z 4 maja 2020 r.), zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi wyjaśnieniami MFiPR.

Nowy regulamin stypendiów w projektach FNP z pomocą publiczną

Opublikowano: 20.05.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikowała komunikat o zmianach w Regulaminie przyznawania stypendiów w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, uwzględniających pomoc publiczną.

Zaproszenie do współpracy przy wniosku w konkursie H2020: Robotics in Application Areas (ICT-46-2020)

Opublikowano: 18.05.2020

Firma Industry 4.0 Librimind z Tel Awiwu zaprasza do współpracy naukowców z PW zainteresowanych wspólnym złożeniem wniosku w konkursie programu Horyzont 2020: Robotics in Application Areas (ICT-46-2020). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2020 r. 

Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – konkurs Dostępność Plus

Opublikowano: 18.05.2020

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19.

Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – konkurs ogólny

Opublikowano: 18.05.2020

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19.

Komunikat dotyczący stosowania specustawy funduszowej w zakresie wniosków o płatność i terminów realizacji projektów

Opublikowano: 15.05.2020

W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy: 

Nabór do programu podoktoranckiego Université libre de Bruxelles w ramach projektu H2020 Marie Skłodowska-Curie Cofund

Opublikowano: 15.05.2020

Program IF @ ULB współfinansowany przez H2020 Marie Skłodowska Curie Cofund zakłada zrekrutowanie przez ULB międzynarodowych badaczy we wszystkich dziedzinach naukowych ze stopniem doktora. Termin składania wniosków do trzeciego konkursu upływa 1 września 2020 r., godz. 17:00.

Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19

Opublikowano: 15.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.

Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

Opublikowano: 15.05.2020

NCBR poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonym 9 marca 2020 r. Termin zakończenia naboru wniosków przesunięto na 1 czerwca 2020 r.