Aktualności

Ogłoszenie wyników w Programie Bloki 200+

Opublikowano: 19.04.2018

NCBR poinformowało o wynikach oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - wydłużenie naboru i zmiany w dokumentacji

Opublikowano: 19.04.2018

Wydłużono nabór oraz wprowadzano zmiany w dokumentacji dla konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

Opublikowano: 13.04.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało 11 kwietnia br. po raz drugi zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014–2020.

Dwa projekty z PW z dofinansowaniem w ramach POIR 4.1.1 BRIK

Opublikowano: 13.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK (konkurs 1/4.1.1/2017 BRIK) realizowanego we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Opublikowano: 12.04.2018

W związku z ogłoszeniem akcji dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) informujemy o możliwości udziału i promocji projektu zrealizowanego dzięki Funduszom Europejskim w dniach 11-13 maja 2018 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Opublikowano: 12.04.2018

Na stronie NCN opublikowano dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Rozmowy odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie NCN w Krakowie.

FAQ dla realizujących projekty NCN

Opublikowano: 10.04.2018

Na stronie NCN zamieszczono sekcję Najczęściej zadawane pytania przeznaczone dla realizujących projekty.

Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.04.2018)

Opublikowano: 06.04.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r.

Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora

Opublikowano: 06.04.2018

W Biuletynie PW opublikowano artykuł „Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora”, w którym przedstawiono różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla młodych naukowców w zależności od dorobku naukowego i planów.

ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich centrach technologicznych (Career-FIT)

Opublikowano: 28.03.2018

Career-FIT to program stypendialny finansowany z programu Horyzont 2020 i przez Enterprise Ireland. 

Wyniki I konkursu na projekty w ramach konkursu GOSPOSTRATEG

Opublikowano: 27.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w I konkursie GOSPOSTRATEG.

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 14.03.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 9 marca 2018 r.).

Poradnik beneficjenta RPO WM 2014–2020 w wersji filmowej

Opublikowano: 14.03.2018

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego zamieszczono Poradnik beneficjenta RPO WM 2014-2020 w formie filmów i infografik.

Baza instytucji zagranicznych szukających możliwości współpracy w ramach Horyzontu 2020

Opublikowano: 12.03.2018

Osoby poszukujące partnerów zagranicznych do projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020 zachęcamy do zapoznania się z bazą na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Fundusze norweskie i EOG – pytania i odpowiedzi

Opublikowano: 09.03.2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi związanych z konkursem na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej – 1. Nabór. 

Film o programie Interreg Europa

Opublikowano: 09.03.2018

Program Interreg Europa wspiera innowacyjne projekty ponadregionalne, których celem jest wypracowanie nowych rozwiązań i polityk, służących rozwojowi regionów i wykorzystaniu ich potencjału, także innowacyjnego.

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 09.03.2018

Od 16 lutego br. obowiązuje nowy SZOOP PO IR 2014–2020.

Przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych - warsztaty NCN

Opublikowano: 07.03.2018

W dniach 20-21 marca 2018 r. odbędą się warsztaty dla wnioskodawców zainteresowanych konkursami NCN.

Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej

Opublikowano: 07.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w V konkursie w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017).

Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Opublikowano: 27.02.2018

Instytucja Ogłaszająca Konkurs mając na uwadze liczne pytania pojawiające się ze strony Wnioskodawców w zakresie terminu realizacji staży, ich wymiaru godzinowego, a także specyfiki zaplanowanych działań poinformowała, że:

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Opublikowano: 27.02.2018

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich usunięte zostało kryterium dotyczące ilości składania wniosków przez jeden podmiot w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner.

Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

Opublikowano: 27.02.2018

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO”, podrozdział 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i.

Wyniki konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9

Opublikowano: 23.02.2018

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020? - szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 21.02.2018

Dnia 14 marca 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych zostaniem ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020.

Konkurs NCN na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

Opublikowano: 20.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Do zadań koordynatora należy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, przedkładanie dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów.