Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki mogą zgłaszać:

  • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), posiadający kategorię naukową A albo A+, mogą zgłosić po 1 kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową, w której posiadają jedną z tych kategorii naukowych, z tym że nie więcej niż d2 kandydatów w ramach jednej dziedziny nauki,
  • organizacje reprezentujące środowisko naukowe, mogą zgłosić 2 kandydatów.

Członkiem Rady może być osoba, która:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki;
  • nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Zgłoszenie kandydata składa się w oparciu o formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać w terminie do 5 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MNiSW.