Programy

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących: działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, działania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne otoczenia przedsiębiorstw (w tym infrastrukturę badawczo-rozwojową, otwarte innowacje i transfer technologii, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców), zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji, innowacje w przedsiębiorstwach, promocję i internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej, tworzenie agend badawczych i zwiększenie potencjału kadrowego sektora nauki.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Wiedza Edukacja Rozwój wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi kontynuację programu o takiej samej nazwie z lat 2007-2013 przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. W ramach programu wsparcie otrzymają: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

2014 - 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (RPO WM)

Opublikowano: 30.08.2017

Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza na lata 20014-2020 m.in. tym różni się od swojego poprzednika, że zakłada możliwość uzyskania dofinansowania tzw. projektów twardych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tzw. projektów miękkich przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (udział w RPO WM 26%).

INTERREG EUROPA

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Europa to międzynarodowy program obejmujący całą Unię Europejską, Szwajcarię i Norwegię. Jego celem jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami z różnych krajów w ramach regionu, takimi jak władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i podmioty prywatne o charakterze non profit.

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Europa Środkowa ma na celu nawiązanie trwałej współpracy ponad granicami, w wyniku której nastąpi poprawa warunków życia i pracy w miastach i regionach w państwach programu, tj. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Regionu Morza Bałtyckiego obejmuje swoim zasięgiem państwa Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegię, Białoruś i wybrane regiony Rosji. Dofinansowanie zostanie udzielone projektom o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym oraz inwestycyjnym. Ich rezultatem powinien być zwiększony potencjał instytucjonalny partnerów i odbiorców tych działań, czyli większa wiedza i kompetencje, sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych itp. Nacisk kładzie się na praktyczne wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

2009 - 2014 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Opublikowano: 30.08.2017

Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W latach 2009 – 2014 realizowana była ich druga edycja. Celem funduszy norweskich było przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a Polską.

2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. POKL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

2007 - 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka miał na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (innowacje produktowe, marketingowe lub organizacyjne) w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 90% funduszy w ramach programu przeznaczono na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne.

2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dofinansowanie otrzymywały m.in. projekty w zakresie infrastruktury technicznej (energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów, transport) oraz promocji kultury, nauki oraz zdrowia. Duży nacisk kładziono na ekologię i ochronę środowiska.

2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Opublikowano: 30.08.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2020 ma na celu poprawę konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel osiągano poprzez rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, aktywizację miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie i poprawę infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

2007 - 2017 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Opublikowano: 30.08.2017

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.