Aktualności

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek

Opublikowano: 02.07.2018

W ramach 2. edycji konkursu Dioscuri NCN zaprasza jednostki do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej w swojej strukturze organizacyjnej.

Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Opublikowano: 02.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 02.07.2018

W serwisie programu PO WER opublikowano materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Opublikowano: 27.06.2018

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów wyjaśnia zagadnienia, o których mowa w RODO oraz w umowach o dofinansowanie projektu, a także zawiera przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa - wersja 3.0 - polskie tłumaczenie

Opublikowano: 27.06.2018

W maju 2018 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. 

PO PC – aktualizacja harmonogramu konkursów na 2018 r.

Opublikowano: 26.06.2018

Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa na 2018 r. 

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – seminarium UW

Opublikowano: 15.06.2018

Dnia 2 lipca 2018 r. Uniwersytet Warszawski organizuje seminarium nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Interreg Europa – poszukiwanie partnerów do współpracy w czwartym, ostatnim naborze wniosków

Opublikowano: 15.06.2018

Do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ostatnim, czwartym naborze w ramach programu Interreg Europa.

Drugi nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach FNP realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR

Opublikowano: 15.06.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi umożliwiła laureatom programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY składanie wniosków o wprowadzenie zmian w projektach.

NCBR ogłosiło wszczęcie postępowania publicznego nr 113/18/PU w ramach Programu Magazynowania Wodoru

Opublikowano: 06.06.2018

Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym.

Monitorowanie komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu w ramach II osi PO IG

Opublikowano: 05.06.2018

W nawiązaniu do pisma Instytucji Pośredniczącej z 9 maja 2018 r. (znak pisma: DZP-SPP.4211.147.2018.WK) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje na swojej stronie www, że w najbliższych dniach zostanie przekazana aktualizacja „Instrukcji monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury”.

Wyniki oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Opublikowano: 05.06.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 29 maja 2018 r. zakończyła się ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r.

Opublikowano: 05.06.2018

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot. ochrony danych osobowych NCBR opublikowało na swojej stronie nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, dostosowany do wymogów RODO.

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą dla polskich instytucji – szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 30.05.2018

Dnia 26 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie dot. konkursu Widening Fellowships w ramach Horyzontu 2020, który pozwala polskim instytucjom zaprosić do swoich zespołów badawczych naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy przebywają za granicą.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Opublikowano: 30.05.2018

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych istnieje możliwość zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których mają lub będą miały zastosowanie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.

Premia za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych

Opublikowano: 30.05.2018

W myśl zapisów dokumentacji konkursowej w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii, czyli podwyższyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe o 15 p.p., należy zaznaczyć we wniosku właściwe pole wyboru.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach PO PC

Opublikowano: 30.05.2018

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Departament Projektów e-Administracji Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazał informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Koszty pośrednie projektu PO WER – materiał informacyjny

Opublikowano: 29.05.2018

Portal Funduszy Europejskich opublikował „Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

MNiSW za jednolitymi zasadami podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w uczelniach wyższych

Opublikowano: 28.05.2018

Dnia 25 maja 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat w sprawie interpretacji organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships – Polish Widening Info Day

Opublikowano: 26.05.2018

Dnia 20 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie nt. konkursów w ramach Horyzontu 2020 związanych z upowszechnianiem doskonałości i zapewnieniem szerszego uczestnictwa w nauce - Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships.

Stypendia dla doświadczonych naukowców w ramach programu MSCA-COFUND w Irlandii

Opublikowano: 26.05.2018

Agencja Irish Agriculture and Food Development Authority latem 2018 r. ogłosi szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się o stypendia w czterech obszarach: animal and grassland; crops, environment and land use; food; rural economy and development.

NCBR – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 – sprostowanie

Opublikowano: 25.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło sprostowanie stanowiska przedstawicieli NCBR, w którym to, zachęcali wnioskodawców do uwzględniania w składanych wnioskach o dofinansowanie kwot ryczałtowych, tj. do stosowania w projektach uproszczonych metod rozliczania projektów. 

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014–2020

Opublikowano: 21.05.2018

Nastąpiła zmiana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. 

How to succeed in an ERC grant application? – warsztaty ERC organizowane przez PAN we współpracy z University of Cambridge

Opublikowano: 17.05.2018

W dniach 14–15 czerwca 2018 r. odbędą się warsztaty dla naukowców, którzy planują aplikować o granty ERC Starting i Consolidator w naukach o życiu, ścisłych i inżynieryjnych.