Aktualności

NCBR ogłosiło wszczęcie postępowania publicznego nr 113/18/PU w ramach Programu Magazynowania Wodoru

Opublikowano: 06.06.2018

Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym.

Monitorowanie komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu w ramach II osi PO IG

Opublikowano: 05.06.2018

W nawiązaniu do pisma Instytucji Pośredniczącej z 9 maja 2018 r. (znak pisma: DZP-SPP.4211.147.2018.WK) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje na swojej stronie www, że w najbliższych dniach zostanie przekazana aktualizacja „Instrukcji monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury”.

Wyniki oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Opublikowano: 05.06.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 29 maja 2018 r. zakończyła się ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r.

Opublikowano: 05.06.2018

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot. ochrony danych osobowych NCBR opublikowało na swojej stronie nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, dostosowany do wymogów RODO.

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą dla polskich instytucji – szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 30.05.2018

Dnia 26 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie dot. konkursu Widening Fellowships w ramach Horyzontu 2020, który pozwala polskim instytucjom zaprosić do swoich zespołów badawczych naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy przebywają za granicą.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Opublikowano: 30.05.2018

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych istnieje możliwość zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których mają lub będą miały zastosowanie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.

Premia za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych

Opublikowano: 30.05.2018

W myśl zapisów dokumentacji konkursowej w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii, czyli podwyższyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe o 15 p.p., należy zaznaczyć we wniosku właściwe pole wyboru.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach PO PC

Opublikowano: 30.05.2018

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Departament Projektów e-Administracji Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazał informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Koszty pośrednie projektu PO WER – materiał informacyjny

Opublikowano: 29.05.2018

Portal Funduszy Europejskich opublikował „Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

MNiSW za jednolitymi zasadami podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w uczelniach wyższych

Opublikowano: 28.05.2018

Dnia 25 maja 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat w sprawie interpretacji organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships – Polish Widening Info Day

Opublikowano: 26.05.2018

Dnia 20 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie nt. konkursów w ramach Horyzontu 2020 związanych z upowszechnianiem doskonałości i zapewnieniem szerszego uczestnictwa w nauce - Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships.

Stypendia dla doświadczonych naukowców w ramach programu MSCA-COFUND w Irlandii

Opublikowano: 26.05.2018

Agencja Irish Agriculture and Food Development Authority latem 2018 r. ogłosi szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się o stypendia w czterech obszarach: animal and grassland; crops, environment and land use; food; rural economy and development.

NCBR – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 – sprostowanie

Opublikowano: 25.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło sprostowanie stanowiska przedstawicieli NCBR, w którym to, zachęcali wnioskodawców do uwzględniania w składanych wnioskach o dofinansowanie kwot ryczałtowych, tj. do stosowania w projektach uproszczonych metod rozliczania projektów. 

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014–2020

Opublikowano: 21.05.2018

Nastąpiła zmiana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. 

How to succeed in an ERC grant application? – warsztaty ERC organizowane przez PAN we współpracy z University of Cambridge

Opublikowano: 17.05.2018

W dniach 14–15 czerwca 2018 r. odbędą się warsztaty dla naukowców, którzy planują aplikować o granty ERC Starting i Consolidator w naukach o życiu, ścisłych i inżynieryjnych.

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 16.05.2018

W ramach przeprowadzonej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (SZOOP) wprowadzono szereg zmian.

Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 15 maja 2018 r.)

Opublikowano: 16.05.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 15 maja 2018 r.).

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Opublikowano: 16.05.2018

NCN ogłosiło wyniki 14. edycji najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START

Opublikowano: 16.05.2018

FNP przyznała roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.

Wyniki konkursu Młodzi Naukowcy 2017 na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2/P/2017)

Opublikowano: 16.05.2018

NCBR przedstawiło listy rankingowe pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w ramach konkursu Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców.

Pierwszy w tym roku numer biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”

Opublikowano: 15.05.2018

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w tym roku biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”.

Aktualizacja SZOOP PO WER

Opublikowano: 09.05.2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku został zaktualizowany SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Wykład prof. Rachel Brooks na Seminarium Naukowym WAiNS

Opublikowano: 09.05.2018

Zapraszamy do udziału w VI posiedzeniu Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 12.00  w sali 213,  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.

Referat wygłosi: prof. Rachel Brooks (University of Surrey, Wielka Brytania).

Ostatni nabór Interreg Europa: Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji

Opublikowano: 27.04.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło specjalny formularz  (DOCX 57 KB), za pomocą którego udziela wsparcia podmiotom z Polski w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europa.

Zmiana techniczna listy dokumentów do umowy w ramach PO IR 4.1.1 Wspólne przedsięwzięcie BRIK

Opublikowano: 27.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zmianie technicznej załącznika Lista dokumentów których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2017 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.