Aktualności

TEAM i TEAM-TECH zmiana dokumentacji

Opublikowano: 05.09.2017

W dokumentacji konkursowej do programów TEAM i TEAM-TECH został zmieniony zapis dotyczący możliwości kwalifikowania wydatków na zakup niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej

Generator wniosków PO PC

Opublikowano: 05.09.2017

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa informujemy, że został uruchomiony Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

Nowy konkurs PO WER Program Rozwoju Kompetencji

Opublikowano: 05.09.2017

Certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, uczestnictwo studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami – jeśli planują Państwo wprowadzenie do oferty któreś z tych działań, bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółami konkursu numer 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Program Rozwoju Kompetencji.

Aktualizacja SZOOP PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój został zaktualizowany.

Drugi nabór wniosków w konkursach FNP TEAM i TEAM-TECH

Opublikowano: 05.09.2017

Kolejna szansa dla młodych naukowców! Zachęcamy do składania wniosków!

809,3 mln EUR dofinansowania dla Polski

Opublikowano: 05.09.2017

Polska otrzyma 809,3 mln EUR dofinansowania na podstawie porozumienia pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Unią Europejską. Podpisane 3 maja porozumienie przewiduje wdrożenie drugiej edycji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i będzie obowiązywać w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Nowa wersja systemu SOWA (SOWA 5.0)

Opublikowano: 05.09.2017

Obsługa projektów PO WER odbywa się przez system SOWA. Obecnie została udostępniona nowa wersja systemu SOWA, oznaczona numerem 5.0.

TEAM i TEAM-TECH – zmiana terminu!

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że termin składania wniosków w konkursach w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH ulega zmianie. Ostateczny termin na złożenie wniosków ulega przedłużeniu do piątku 24 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji na stronach FNP.

Wykuwanie innowacji – jak to się robi w CZIiTT

Opublikowano: 05.09.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Wykuwanie innowacji, opublikowanym w najnowszym biuletynie „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” (str. 14-17), który zawiera m.in. informacje o Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

http://funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2016_07/biuletyn-20nr-201-20fundusze-20europejskie-20na-20mazowszu.pdf

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na swoich stronach Procedurę wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR.

Dokument jest dostępny pod tym adresem.

Aktualizacja informacji dotyczącej 4.1.4 PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że została zaktualizowana informacja dotycząca projektów realizowanych w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aktualizacja oraz informacja znajdują się w sekcji Regulacje wewnętrzne [Wsparcie projektów >> Regulacje >> Regulacje wewnętrzne], a Karta czasu pracy (w wersji edytowalnej), będąca załącznikiem do Aktualizacji, znajduje się w sekcji Do pobrania [Wsparcie projektów >> Do pobrania].

Przedłużony termin składania wniosków w konkursie 2.1.1 RPO WM – RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

Opublikowano: 05.09.2017

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych, na podstawie zapisów regulaminów konkursów: „w uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU”, przedłużyła terminy naboru w ramach konkursu 2.1.1 RPO WM – RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 do dnia 14.09.2016 r.

Więcej informacji serwisie Fundusze dla Mazowsza.

Aktualizacja listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Opublikowano: 05.09.2017

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano zaktualizowaną listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zachęcamy do zapoznania się w przypadku udziału w konkursach, w których zgodność tematyki projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami jest wymagana.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (stan na lipiec 2016 r.)

Platforma KE służąca wyszukiwaniu partnerów do projektów w ramach EFS

Opublikowano: 05.09.2017

Komisja Europejska uruchomiła wyszukiwarkę, która ma umożliwić szybkie i wygodne znalezienie partnerów ponadnarodowych dla realizowania projektu w ramach  EFS.

Konkurs SYNChem – wydłużenie naboru składania wniosków konkursowych

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie konkursem, a także z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji konkursowej w zakresie „Umowy o realizację projektu”, termin zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu SYNChem – Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz SYNTHOS S.A. (konkurs nr 1/4.1.1/2016/POIR), realizowanego w ramach poddziałania 4.1.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Strategiczne Programy badawcze dla gospodarki”, uległ przesunięciu do dnia 14 października br. do godz. 16:00.

Aktualizacja podręcznika Interreg Europa

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że opublikowano nową wersję podręcznika programu Interreg Europa. Zaktualizowany podręcznik jest dostępny w Serwisie EWT

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS i FS

Opublikowano: 05.09.2017

Znowelizowano Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Aktualny tekst wytycznych jest dostępny w Portalu Funduszy Europejskich.

Wytyczne w obecnej wersji obowiązują od 14.10.2016 r.

Częste błędy we wnioskach w konkursie PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat najczęstszych błędów formalnych, pojawiających się we wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursu PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Komunikat jest dostępny pod adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/bledy-formalne/

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Opublikowano: 05.09.2017

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

2.3.1 PO PC przedłużenie terminu naboru wniosków

Opublikowano: 05.09.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków w konkursach w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC do 31 marca 2017r.

Więcej informacji na stronie CPPC.

Konkursy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility do 16 stycznia

Opublikowano: 05.09.2017

Zachęcamy do udziału w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora. B+R. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronach FNP.

Konkurs 2.1 PO PC – zmiana terminu

Opublikowano: 01.10.2015

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o zmianie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO PC.

„W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 PO PC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.”

Więcej informacji na stronach CPPC.

Zmiana terminu zakończenia konkursu Studiujesz? Praktykuj!

Opublikowano: 01.10.2015

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że został zmieniony Regulamin konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

Spotkanie: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych

Opublikowano: 01.10.2015

W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie pn.: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie, przykłady, praktyczne porady. Spotkanie zostało zorganizowane  przez Pracodawców RP (www.pracodawcyrp.pl) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, tj.: Działem Wsparcia Projektów reprezentowanym przez p. Magdalenę Lipka-Chudzik – Kierownika, p. Magdalenę Mielniczuk – Głównego Specjalistę oraz p. Marcina Postawka – Zastępcę Dyrektora CZIiTT PW.

Wydłużenie terminu w konkursie 1.1 RPO WM

Opublikowano: 20.02.2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin naboru w ramach konkursu 1.1 RPO WM do dnia 4 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie RPO WM.