Aktualności

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu

Opublikowano: 15.02.2018

Na stronie COP PW dostępny jest Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni.

Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi

Opublikowano: 09.02.2018

Poradnik beneficjenta w formie krótkich filmów przedstawia m.in.: jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM, obszary wsparcia, rozliczanie ryczałtu w projektach EFS, system Mewa 2.0, raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014, obowiązki informacyjno-promocyjne, konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE.

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17

Opublikowano: 09.02.2018

Dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 do dnia 8 marca 2018 r.,  godz. 15:00.

NCBR - I polsko-chiński konkurs bilateralny - zmiana procedury

Opublikowano: 09.02.2018

W związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej NCBR wprowadziło preselekcję do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Opublikowano: 09.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ujednoliciło część zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. 

Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE

Opublikowano: 08.02.2018

W ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przeprowadza publiczne konsultacje w kluczowych obszarach polityki. 

COST - dzień informacyjny

Opublikowano: 08.02.2018

Dnia 27 lutego 2018 r. odbędzie się dzień informacyjny nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (aktualizacja styczeń 2018 r.)

Opublikowano: 06.02.2018

Dokument zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 06.02.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 1 lutego 2018 r.). 

MIiR - konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Opublikowano: 06.02.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

NCN ułatwia realizację grantów

Opublikowano: 22.01.2018

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło usprawnienia w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. 

Wyniki naboru 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Opublikowano: 22.01.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w naborze 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA.

Jak wypełnić profil eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym H2020? – szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 1 lutego 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych przygotowaniem profilu eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020.

MSCA RISE, MSCA IF i Euraxess - webinarium

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 31 stycznia 2018 r. odbędzie się webinarium dotyczące udziału w projektach MSCA: Research and Innovative Staff Exchange (RISE) i Individual Fellowships (IF) oraz sieci Euraxess.

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu dostępny na stronie COP PW

Opublikowano: 18.01.2018

Na stronie COP PW dostępny jest już Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu.

MSCA ITN i MSCA RISE - webinarium

Opublikowano: 17.01.2018

W dniach 24 i 25 stycznia 2018 r. odbędą się webinaria dotyczące udziału w projektach MSCA: Innovative Training Networks (ITN) oraz Research and Innovative Staff Exchange (RISE) podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.

Komunikat w sprawie problemów w działaniu programu SL2014

Opublikowano: 16.01.2018

W związku z trudnościami w funkcjonowaniu systemu SL2014 przejawiającymi się głównie niestandardowym wylogowywaniem zwracamy szczególną uwagę, iż terminy składania dokumentów i praca w systemie mogą zostać w najbliższych dniach wydłużona.

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER na lata 2014-2020

Opublikowano: 16.01.2018

Na stronie Programu PO WER opublikowano „Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, w którym zawarto wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Udostępnienie Bazy Konkurencyjności dla wnioskodawców

Opublikowano: 11.01.2018

Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy Konkurencyjności. 

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Opublikowano: 03.01.2018

Polska podpisała międzyrządowe umowy, na mocy których do kraju trafi kwota 810 mln euro, tym samym stając się największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG.

Czwarty, ostatni nabór wniosków w programie Interreg Europa odbędzie się w 1. połowie 2018 r.

Opublikowano: 03.01.2018

W pierwszej połowie 2018 r. odbędzie się 4. nabór wniosków w programie Interreg Europa. Będzie to ostatni nabór w tym programie. 

Nowe zasady oznaczania projektów w Programach Operacyjnych Unii Europejskiej 2014-2020

Opublikowano: 21.12.2017

Wszystkich beneficjentów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO WM), którzy podpiszą umowę o dofinansowanie, będą obowiązywały nowe zasady oznaczania projektów zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Gruziński Instytut Chemii Nieorganicznej poszukuje partnerów do konkursu w obszarze NMBP

Opublikowano: 20.12.2017

Gruziński Instytut Chemii Nieorganicznej buduje konsorcjum do konkursu Efficient recycling processes for plastic containing materials (inicjatywa SPIRE) wraz z partnerami z Rumunii, Bułgarii, Izraela, Ukrainy, Azerbejdżanu i Gruzji.

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa – konsultacje last minute

Opublikowano: 18.12.2017

W związku z tym, że 25 stycznia 2018 r. o 18.00 upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w programie Interreg Europa Środkowa, Krajowy Punkt Kontaktowy (Ministerstwo Rozwoju) i Krajowy Kontroler (Centrum Projektów Europejskich) organizują konsultacje, podczas których będzie można skonsultować się w sprawie przygotowywania wniosku, wypełniania deklaracji partnerskich, opracowywania budżetu czy planu działań. Pracownicy KPK i KK będą do Państwa dyspozycji 10 stycznia 2018 r., w godzinach 11:00 – 14:30, w sali im. Grażyny Gęsickiej (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

BRIK Konkurs 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Opublikowano: 13.12.2017

NCBR, w związku z licznymi prośbami o pomoc w zakresie wyszukania podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie BRIK, opracowało Formularz informacyjny dla podmiotów poszukujących partnerów do współpracy w ramach I konkursu.