Aktualności

Film o programie Interreg Europa

Opublikowano: 09.03.2018

Program Interreg Europa wspiera innowacyjne projekty ponadregionalne, których celem jest wypracowanie nowych rozwiązań i polityk, służących rozwojowi regionów i wykorzystaniu ich potencjału, także innowacyjnego.

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 09.03.2018

Od 16 lutego br. obowiązuje nowy SZOOP PO IR 2014–2020.

Przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych - warsztaty NCN

Opublikowano: 07.03.2018

W dniach 20-21 marca 2018 r. odbędą się warsztaty dla wnioskodawców zainteresowanych konkursami NCN.

Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej

Opublikowano: 07.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w V konkursie w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017).

Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Opublikowano: 27.02.2018

Instytucja Ogłaszająca Konkurs mając na uwadze liczne pytania pojawiające się ze strony Wnioskodawców w zakresie terminu realizacji staży, ich wymiaru godzinowego, a także specyfiki zaplanowanych działań poinformowała, że:

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Opublikowano: 27.02.2018

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich usunięte zostało kryterium dotyczące ilości składania wniosków przez jeden podmiot w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner.

Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

Opublikowano: 27.02.2018

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO”, podrozdział 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i.

Wyniki konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9

Opublikowano: 23.02.2018

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020? - szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 21.02.2018

Dnia 14 marca 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych zostaniem ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020.

Konkurs NCN na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

Opublikowano: 20.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Do zadań koordynatora należy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, przedkładanie dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów.

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu

Opublikowano: 15.02.2018

Na stronie COP PW dostępny jest Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni.

Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi

Opublikowano: 09.02.2018

Poradnik beneficjenta w formie krótkich filmów przedstawia m.in.: jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM, obszary wsparcia, rozliczanie ryczałtu w projektach EFS, system Mewa 2.0, raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014, obowiązki informacyjno-promocyjne, konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE.

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17

Opublikowano: 09.02.2018

Dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 do dnia 8 marca 2018 r.,  godz. 15:00.

NCBR - I polsko-chiński konkurs bilateralny - zmiana procedury

Opublikowano: 09.02.2018

W związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej NCBR wprowadziło preselekcję do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Opublikowano: 09.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ujednoliciło część zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. 

Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE

Opublikowano: 08.02.2018

W ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przeprowadza publiczne konsultacje w kluczowych obszarach polityki. 

COST - dzień informacyjny

Opublikowano: 08.02.2018

Dnia 27 lutego 2018 r. odbędzie się dzień informacyjny nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (aktualizacja styczeń 2018 r.)

Opublikowano: 06.02.2018

Dokument zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 06.02.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 1 lutego 2018 r.). 

MIiR - konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Opublikowano: 06.02.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

NCN ułatwia realizację grantów

Opublikowano: 22.01.2018

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło usprawnienia w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. 

Wyniki naboru 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Opublikowano: 22.01.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w naborze 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA.

Jak wypełnić profil eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym H2020? – szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 1 lutego 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych przygotowaniem profilu eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020.

MSCA RISE, MSCA IF i Euraxess - webinarium

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 31 stycznia 2018 r. odbędzie się webinarium dotyczące udziału w projektach MSCA: Research and Innovative Staff Exchange (RISE) i Individual Fellowships (IF) oraz sieci Euraxess.

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu dostępny na stronie COP PW

Opublikowano: 18.01.2018

Na stronie COP PW dostępny jest już Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu.