Aktualizacja SZOOP PO IR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój został zaktualizowany.

Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu realizacji poddziałania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BrIdge Alfa oraz działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie systemu instytucjonalnego programu, związane z umiejscowieniem dotychczasowej Instytucji Pośredniczącej dla II i III osi POIR w Ministerstwie Rozwoju. W konsekwencji wprowadzonych zmian została zmniejszona liczba szczebli zarządzania ww. osi programu. Dodatkowo usunięto poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów, a alokację przypisaną do tego instrumentu przesunięto do poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Dokument uzupełniono również o dotychczas zatwierdzone kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4.

Zmieniony dokument stosuje się od 4 kwietnia 2016 r.

Aktualny dokument jest dostępny w Serwisie Programu Inteligentny Rozwój.