Osoby do kontaktu:

Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Aktualizacja SZOOP PO WER

W dniu 19 kwietnia 2018 roku został zaktualizowany SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Zmiany w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój dotyczą m.in.:

  • W Działaniu 4.1 Innowacje społeczne odstąpiono od wymogu wnoszenia wkładu własnego przez beneficjentów.
  • W ramach Osi III PO WER dokonano realokacji środków z Działania 3.1 na Działania: 3.3, 3.5 oraz 3.6. Realokacje wynikają z konieczności zapewnienia środków na zawarcie umów o dofinansowanie wyłonionych projektów.
  • Zaktualizowano wykaz kryteriów w związku z przyjęciem w dniu 6 marca br. przez KM PO WER uchwały nr 187 w sprawie zatwierdzenia zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla PO WER 2014-2020.
  • Wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 rok.

 

Zestawienie zawartych zmian znajduje się na pod poniższym adresem https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opinie-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/