Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

W ramach przeprowadzonej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (SZOOP) wprowadzono szereg zmian.

  • Zaktualizowano dane o alokacji następujących działań i poddziałań I i IV osi Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w związku z realokacjami środków, które były dokonywane w celu zapewnienia możliwości dofinansowania projektów wybranych do wsparcia:
    • I oś: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa,
    • IV oś: 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, 4.1.4 Projekty aplikacyjne.
  • Zaktualizowano Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 3) o informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach poddziałania 3.3.2 POIR – Marka Polskiej Gospodarki – Brand, w zakresie niektórych wskaźników oraz ich wartości docelowej.
  • Zaktualizowano katalog kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4) o kryteria dla poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców oraz dla działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, które zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POIR (KM POIR) 21 marca 2018 r. Ponadto katalog kryteriów został zaktualizowany o kryteria dla działań 1.1, 1.2, 4.2 oraz poddziałań 4.1.1 i 4.1.4, których zmiany zostały przyjęte przez KM POIR w trybie obiegowym 13 kwietnia 2018 r. 

Dokument dostępny jest na stronie Programu Inteligentny Rozwój.