Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Aktualizacja Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Dnia 5 sierpnia 2020 r. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała nowy dokument wytycznych. Zmienione wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu ws. publikacji wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Zmiany dotyczą m.in.:

  • doprecyzowania wymagań dotyczących obowiązku losowego uzupełnienia próby wydatków w przypadku doboru wydatków na podstawie analizy ryzyka (podrozdział 7.1),
  • zasad doboru projektów do kontroli na miejscu przypadku, gdy w ramach danej osi priorytetowej występuje jeden projekt (podrozdział 7.2),
  • rozszerzenia listy podmiotów przekazujących informacje o próbie do kontroli trwałości (rozdział 10),
  • uzupełnienia listy wyjątków od stosowania Wytycznych (rozdział 13),
  • nowych pytań w liście sprawdzającej do weryfikacji administracyjnej (zał. 2) oraz w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu (zał. 6) w związku z rekomendacjami z audytu systemu,
  • aktualizacji listy sprawdzającej do zasady konkurencyjności (zał. 13).

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.