Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało 11 kwietnia br. po raz drugi zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014–2020.

Zmiany dotyczą:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami m.in. w zakresie neutralności produktów – odejścia o neutralności projektów na rzecz neutralności produktów projektu, a także w zakresie wyboru projektów – wprowadzenia wymogu wykazania we wniosku o dofinansowanie pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  • zasady równości szans kobiet i mężczyzn m.in. w zakresie kryteriów wyboru projektów – doprecyzowania zasad stosowania neutralności w projektach współfinansowanych z EFRR i FS

Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.