Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Brak konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informację dotyczącą braku konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia br. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki te powinny być zwrócone dopiero w ramach końcowego rozliczenia projektu, tj. nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W związku z wejściem w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367) zapisy zawarte w niektórych umowach o dofinansowanie projektu, dotyczące konieczności zwrotu części dotacji celowej do końca roku, na podstawie prawa powszechnie obowiązującego nie mają zastosowania.

Dotyczy to następujących zapisów umów o dofinansowanie projektów:

  • § 8 ust. 8-10 w przypadku umów dotyczących projektów rozliczanych na podstawie wydatków faktycznie poniesionych,
  • § 9 ust. 6-7 w przypadku umów dotyczący projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.

Umowy o dofinansowanie, które zostały sporządzone na nowym wzorze obowiązującym od stycznia 2018 r., nie zawierają powyższych zapisów. Brak konieczności zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wynika wprost z prawa powszechnie obowiązującego.

Podsumowując, wszyscy Beneficjenci zobowiązani są do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. A zatem w przypadku, gdy z ostatecznego rozliczenia projektu wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.