Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek

W ramach 2. edycji konkursu Dioscuri NCN zaprasza jednostki do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej w swojej strukturze organizacyjnej.

Lista instytucji naukowych, spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce, gdzie każdy laureat konkursu będzie mógł utworzy Centrum, którym będzie kierować i w którym będzie prowadzić nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w grudniu 2018 r. Instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość maksymalnie 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum. Jednocześnie instytucja ta musi zagwarantować spełnienie podstawowych warunków wskazanych w ogłoszeniu. Finansowanie można zaplanować na okres 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Zgłoszeń mogą dokonywać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności, inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę oraz centra naukowe uczelni. Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa formularz rejestracyjny dostępny na stronie NCN. Zgłoszenia wysyła się wyłącznie w formie elektronicznej jako pojedynczy plik PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej oraz plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same informacje, jednak plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym.

Zgłoszenie należy wysłać do 5 listopada 2018 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.