Drugi nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 już wkrótce

Na jesieni zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. 

Dokładne daty naborów zostaną opublikowane po ich ogłoszeniu. Nabór projektów małych potrwa do stycznia 2023 r. a projektów głównych - do marca 2023 r.

Na oficjalnej stronie Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego znaleźć można wirtualną bibliotekę projektów, w której można wyszukać projekty z udziałem poszczególnych partnerów lub regionów oraz projekty realizowane w ramach konkretnego priorytetu i celu szczegółowego programu. Dla wnioskodawców dostępne są również: mapa projektów, platforma do znajdowania partnerów do projektów oraz pomoce w przygotowywaniu wniosków.

Interreg to wspólnotowa inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską, podlegająca pod Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. W jej skład wchodzą Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Inicjatywa ta ma pomóc wewnętrznym rejonom przygranicznym Wspólnoty oraz promować tworzenie i rozwój sieci współpracy wzdłuż wewnętrznych granic.

Nasza uczelnia może obecnie uczestniczyć w programach Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa oraz  Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Mając na uwadze, że umiędzynarodowienie jest również jednym z priorytetów Politechniki Warszawskiej oraz niezwykle korzystnie wpływa na ocenę dyscyplin w ramach procesu ewaluacji, zachęcamy do aplikowania w programach Interreg. Dodatkowym argumentem wzięcia udziału
w naborach jest uproszczona procedura kwalifikowania budżetu projektu, w tym możliwość wypłaty wynagrodzeń. Ponadto może to być doskonały etap zbierania doświadczeń
przed aplikowaniem o środki w ramach innych programów europejskich np. Horyzontu Europa.

Szczegółowe informacje na temat przyszłych naborów wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępne są w serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.