Informacja o skierowaniu do etapu negocjacji wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misji Uczelni”, dotyczącym opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.