Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dnia 6 lutego 2019 r. została podpisana 14. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Od tego dnia jest stosowana zmieniona treść dokumentu.

Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, wprowadzonych w ramach PO WER zatwierdzonego przez Komisję Europejską 14 grudnia 2018 r.

Najważniejsze zmiany obejmują w szczególności kwestie:

  • w Działaniu 3.5 - wprowadzenia nowego celu szczegółowego, typów operacji oraz wskaźników dotyczących poprawy dostępności szkolnictwa wyższego;
  • w ramach Priorytetu III realokacji środków pomniejszając alokację w Działaniach 3.1, 3.2 i 3.4 i zwiększając w Działaniach 3.3 i 3.5. Realokacje wynikały z niewystarczającej kwoty środków koniecznych do zawarcia porozumień i umów wyłonionych do dofinansowania;
  • w ramach Osi III w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dostosowania definicji wskaźników do zapisów ustawy;
  • wprowadzenia aktualnych wersji Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.