Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO”, podrozdział 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i.

Z kolei na mocy Aneksu nr 2 do Porozumienia zawartego dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014–2020 dla osi priorytetowych: 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, zawartego dnia 15 lutego 2018 r., Instytucja Zarządzająca powierzyła wykonywanie kompetencji w zakresie wydawania zgód na podwykonawstwo podmiotów powiązanych Instytucji Pośredniczącej, na zasadach wskazanych w Aneksie.

W związku z powyższym Beneficjenci PO IR, dla których Instytucją Pośredniczącą jest NCBR, mogą występować do NCBR z wnioskiem o wydanie zgody na udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu bez przeprowadzania postępowania na udzielenie zamówienia.

Celem ułatwienia procesu uzyskiwania zgody, w najbliższych dniach NCBR opublikuje nowy wzór wniosku o wydanie zgody na udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym.  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBR.