Komunikat w sprawie zmian w dokumentacji dla konkursu 1/4.1.4/2017 – „Projekty aplikacyjne” POIR

W związku z zauważonym błędem technicznym w dokumentacji dla konkursu w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, zmianie podlegają następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie,
 2. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 3. umowa o dofinansowanie,
 4. przewodnik kwalifikowalności kosztów.

W dokumentacji wprowadzono poprawki mające na celu umożliwienie poprawnego wyliczenia przez system informatyczny IP kwoty kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis. Kwota ta musi jednocześnie spełnić 2 warunki:

 1. być zgodna z metodologią wyliczania wysokości ryczałtu zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą (co do zasady stawka ryczałtowa wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich w ramach danej kategorii prac B+R, pomniejszonych o koszty podwykonawstwa);
 2. nie może stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis (warunek wynikający z § 38 pkt 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Po zmianie, dla prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis koszty pośrednie („O”) będą liczone przez system informatyczny IP według poniższych wzorów w następującej kolejności:

 1. O ≤ 15% x (W+ Op +E + O)
 2. O ≤ (W + Op) x 25%,
  gdzie W – „Wynagrodzenia”, Op – „Pozostałe koszty bezpośrednie”, E – „Podwykonawstwo”.

Jako ostateczna wartość kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych (de minimis) będzie przyjęta mniejsza z liczb otrzymanych zgodnie z powyższymi wzorami.

Wprowadzono następujące zmiany w poszczególnych dokumentach dla konkursu:

 1. Wniosek o dofinansowanie – w cz. VI. Część finansowa dodano wiersze w tabelach dla kosztów pośrednich („O”), umożliwiające pokazanie kwoty kosztów pośrednich osobno dla badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – w cz. VI. Część finansowa (budżet projektu), na str. 33 dodano przypis wyjaśniający kwestię wysokości ryczałtu w przypadku prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.
 3. Umowa o dofinansowanie – w § 10 ust. 1 wprowadzono słowa „co do zasady” oraz przypis o treści: „Uwaga: w przypadku kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis należy dodatkowo uwzględnić, że koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.” Zmiana oznacza, że dla badań przemysłowych i prac rozwojowych ryczałt będzie wynosił zawsze 25%, jednakże dla prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis, w wyjątkowych przypadkach może on osiągnąć mniejszą wartość, co wynikać będzie z konieczności uwzględnienia ww. warunku wynikającego z rozporządzenia MNiSW.
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów – na str. 26, zmianie uległ sposób wyliczania wysokości kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

Zmieniona dokumentacja dostępna jest na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/