Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu. 

Termin składania zgłoszeń upływa 18 grudnia 2018 r. 

Główne oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie odpowiednich nauk,
 • znajomość przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Do zadań Koordynatora Dyscyplin należeć będzie:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.