Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Koszty pośrednie projektu PO WER – materiał informacyjny

Portal Funduszy Europejskich opublikował „Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Poradnik zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu, opracowane na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oprócz najważniejszych definicji, kategorii i zasad, udziela też odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas prowadzenia projektu PO WER.

Materiał dostępny jest na portalu Fundusze Europejskiej.