Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Kwalifikowalność wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19)

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 września 2020 r. w kwestii braku możliwości rozliczenia w ramach projektów UE kosztów sfinansowanych z krajowych środków publicznych za pomocą rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), dalej jako „tarcza antykryzysowa”, zostało przedstawione w zbiorze wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

W przypadku, gdy beneficjent korzysta ze wsparcia na podstawie tarczy antykryzysowej, np. w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, nie może rozliczyć w ramach projektu kosztów, na które pozyskał wsparcie ze środków publicznych innych niż środki europejskie (BP, FP, FGŚP). Jeżeli zaś beneficjent został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, np. ze składek ZUS, nie może wysokości tych zobowiązań (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu) rozliczyć w ramach projektu, ponieważ nie stanowią kosztu beneficjenta. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RPO WM.