Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

22 234 + wew. 57 44

MNiSW ogłosiło zakończenie naboru wniosków do programu DIALOG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończony zostanie nabór wniosków do programu DIALOG. 

Program finansował działania na rzecz  budowy współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w trzech obszarach:

  1. Doskonałość naukowa - implementacja rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności realizowanych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej,
  2. Nauka dla innowacyjności - pobudzenie innowacyjności oraz stworzenie mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką,
  3. Humanistyka dla rozwoju - wzmocnienie potencjału oraz stymulowanie rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Wnioski do programu można składać do 30 czerwca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat programu DIALOG dostępne są na stronie COP PW.