Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

NCBR – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 – sprostowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło sprostowanie stanowiska przedstawicieli NCBR, w którym to, zachęcali wnioskodawców do uwzględniania w składanych wnioskach o dofinansowanie kwot ryczałtowych, tj. do stosowania w projektach uproszczonych metod rozliczania projektów. 

Sytuacja miała miejsce na spotkaniu dotyczącym konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”, które odbyło się 16 maja 2018 r. w Warszawie.

Możliwość rozliczania wydatków metodą uproszczoną, w postaci kwot ryczałtowych istnieje i jest obligatoryjna dla projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. euro. W przypadku projektów na kwotę wyższą również istnieje możliwość zastosowania tej metody, jednak suma kwot ryczałtowych w projekcie nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 tys. euro wkładu publicznego.

A zatem, w przypadku projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę np. 2 mln. zł, a co za tym idzie wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys euro, wnioskodawca może przewidzieć do rozliczenia kwotą ryczałtową jedynie zadanie/zadania, których łączna wartość nie przekroczy ww. limitu. Koszty pozostałych zadań będą rozliczane zaś w sposób standardowy, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.