Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Kandydatów na członków Rady NCN mogą zgłaszać:

  • jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A (mogą zgłosić 2 kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki),
  • podmioty reprezentujące środowisko naukowe (mogą zgłosić po 2 kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Członkiem Rady może być osoba, która:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947),
  • nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie,

Zadania Rady określa art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać drogą pocztową w terminie do 20 lipca 2018 r. (data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Zespół Identyfikujący”, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Rada NCN”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW