Nabory wniosków w Działaniu 2.4 POIiŚ

Informujemy o możliwości składania wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w którym wnioskodawcą może być uczelnia. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia naboru konkursowego widnieje w obowiązującym wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ.

1. Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Rodzaje projektów:
W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące realizacji szkoleń oraz aktywnej edukacji dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.
Obszar tematyczny obejmuje również projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 875 000,00 zł
Planowany termin naboru wniosków: od 29.01.2016 do 29.04.2016

2. Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych
Konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015

Rodzaje projektów:
W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 875 000,00 zł
Planowany termin naboru wniosków: od 29.01.2016 do 29.04.2016