Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023.

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma również dodatek za aktywność naukową w wysokości 6.000 zł, jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny. W przypadku, gdy wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie, kierownik grantu otrzyma 12.000 zł.

Dodatkowy warunek

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Składanie i ocena wniosku

Kierownik grantu składa wniosek o grant wewnętrzny poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów (COP) na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl w wersji edytowalnej i w formie skanu lub w wersji edytowalnej i w wersji papierowej.    

Termin składania wniosków: 18.05.2022 - 30.06.2022

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową ds. grantów ERC w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia naboru.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji.

Realizacja grantu

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP.

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Rozliczenie grantu

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić w całości do dyspozycji Kierownika IDUB.

Podstawą rozliczenia grantu wewnętrznego jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Protokół oceny i odbioru grantu należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji z Agencji Wykonawczej ERC.

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP.

Załączniki do Decyzji nr 201/2021 Rektora PW z dnia 3.08.2021 oraz Decyzji nr 108/2022 Rektora PW z dnia 25.04.2022 dostępne są w witrynie SharePoint.

Szczegółowe informacje na temat konkursów Europejskiej Rady ds. Badań dostępne są w zakładce Granty ERC.