OPUS 14 - zmiany w konkursie

Od 14. edycji konkursu OPUS NCN wprowadziło zmiany w zakresie wynagrodzeń kierowników projektów i wypłat wynagrodzeń dodatkowych.

Kierownik projektu, planujący wynagrodzenie z puli wynagrodzeń etatowych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, musi spełnić łącznie następujące kryteria:

  1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN;
  2. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

W ramach pełnego etatu wysokość środków na zatrudnienie wynosi 150 tys. rocznie. Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. W przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

Kolejne istotne zmiany dotyczą zasad wypłacania wynagrodzeń dodatkowych w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie 3 umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. NCN zwraca uwagę na konieczność dopasowania wewnętrznych regulacji do zasad konkursów NCN. Zgodnie z interpretacją otrzymaną z MNSW uczelnie publiczne samodzielnie określają w regulaminach wynagradzania albo układach zbiorowych pracy tryb i warunki ustalania wynagrodzeń należnych ich pracownikom. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (oraz późniejsze z dnia 2 grudnia 2016 r.) w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zostało wydane do czasu ustalenia warunków wynagradzania w wewnętrznych regulacjach jednostki.

Informacja o zmianach dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach