Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

PO PC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” – ocena wniosków I rundy i nabór wniosków w III rundzie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowała, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną złożonych projektów w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

W ramach I rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wnioskodawcy to Politechnika Wrocławska i Akademia Pomorska w Słupsku.

Termin zakończenia III tury w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) upływa 15 października 2019 r. Wnioskodawca musi uzyskać pozytywną opinię wydaną przez KRMC. Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej.

Jednocześnie, zgodnie z informacjami ujętymi w dokumentacji, należy zwrócić uwagę na procedurę wyboru partnera. Podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., zwanej dalej ustawą PZP), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

  • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
  • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Należy również pamiętać, że wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC.