Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych istnieje możliwość zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których mają lub będą miały zastosowanie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 stanowi poradnik dla beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach funduszy unijnych oraz wnioskodawców ubiegających się o takie środki, którzy zawierają lub planują zawierać tego typu umowy.

Podręcznik dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.