Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Premia za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych

W myśl zapisów dokumentacji konkursowej w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii, czyli podwyższyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe o 15 p.p., należy zaznaczyć we wniosku właściwe pole wyboru.

W celu spełnienia warunku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu w okresie 3 lat od zakończenia projektu należy jego wyniki:

  • zaprezentować na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
  • opublikować w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A wykazu zamieszczonego w dokumentacji na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
  • w całości rozpowszechnić za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Beneficjent może rozpowszechniać wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych wcześniej niż po zakończeniu projektu. Należy przy tym pamiętać, że rozpowszechnianie wyników przed zakończeniem realizacji projektu nie może uniemożliwić jego późniejszego wdrożenia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Nie mniej jednak, aby uzyskać premię za rozpowszechnianie, Beneficjent musi respektować zapisy Umowy o dofinansowanie, a więc finalnie wykazać, że rozpowszechnianie w określonej formie nastąpiło w okresie 3 lat od zakończenia projektu. Należy zwrócić uwagę, że Beneficjent, korzystając z ww. premii, powinien rozpowszechniać pełne wyniki badań lub prac (z zastrzeżeniem postanowień ustawy o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej).

Zastrzeżenie powyższe znajduje zastosowanie np. w przypadku, gdy Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie, że planuje opatentować wyniki badań. W takiej sytuacji trudno będzie mu szeroko rozpowszechniać wyniki jeszcze w trakcie trwania projektu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP w okresie trwałości projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.