Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich

W związku z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich NCBR przypomina o obowiązku informowania, że są one współfinansowane ze środków polityki spójności UE, a także właściwego oznaczania materiałów i dokumentów.

W celu wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjent powinien zagwarantować, że w miejscach realizacji projektu jego uczestnicy oraz odbiorcy zostaną poinformowani o współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. Rekomendację KE:

1. COVID-19 - oznaczanie środków trwałych (naklejki z zestawieniem znaków)

Należy dołożyć starań, aby zakupiony sprzęt/wyposażenie/urządzenia zostały oznaczone naklejkami z obowiązkowym zestawieniem znaków właściwym dla danego programu (dodatkowo opcjonalnie można zamieścić w ciągu znaków dodatkowy znak, zgodnie z zasadami wskazanymi w Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji) oraz z podpisem: Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W celu odpowiedniego informowania społeczeństwa o wkładzie Funduszy Europejskich w walkę z pandemią należy przede wszystkim zadbać o oznaczanie środków trwałych zakupionych w ramach projektów uzgadnianych w okresie epidemii oraz planowanych w ramach przyszłych zamówień w odpowiedzi na COVID-19, np. wyposażenie oraz aparatura/sprzęt medyczny lub edukacyjny (np. sprzęt do zdalnej nauki). Naklejki powinny zostać umieszczone bez zbędnej zwłoki w widocznym miejscu, a ich wielkość i umiejscowienie powinny być dopasowane do charakteru sprzętu.

Biorąc pod uwagę, że w tym trudnym okresie umieszczenie oznaczeń graficznych na zakupionym sprzęcie medycznym może być utrudnione np. ze względu na szybkość reakcji i czas dostawy lub brak zapisów dotyczących umieszczenia naklejek w dokumentacji zakupowej danego projektu, w takich przypadkach należy zadbać o jego odpowiednie oznaczenie po odwołaniu stanu epidemii.

Dodatkowo w miarę możliwości rekomenduje się umieszczanie naklejek w przypadku sprzętów, urządzeń czy wyposażenia zakupionych w ramach wcześniejszych umów, a wykorzystywanych obecnie w działaniach ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zapobieganie pandemii oraz na ograniczanie jej negatywnych skutków.

2. Oznaczanie miejsca realizacji projektu (tablice, plakaty)

Obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania danego projektu. Umieszczenie tablic informacyjnych w trakcie realizacji projektu obowiązuje beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności obejmujące: działania w zakresie infrastruktury lub prace budowlane, gdy dofinansowanie projektu przekroczyło równowartość 500 tys. euro, zgodnie z podpisaną umową lub decyzją przyznającą dofinansowanie.

Natomiast po zakończeniu projektu należy umieścić tablicę pamiątkową. Obowiązują one beneficjentów funduszy polityki spójności, którzy zakończyli realizację projektu z dofinansowaniem przekraczającym równowartość 500 tys., jeśli projekt obejmował: zakup środków trwałych lub finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prace budowlane. Obowiązek umieszczenia na stałe tablicy lub billboardu dużego formatu po zakończeniu projektu, obejmuje również projekty dotyczące zakupu środków trwałych (nawet jeśli nie jest to główny cel projektu).

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru projektu i lokalizacji tablicy, tak aby jej umieszczenie spełniało cel określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Załącznik XII, pkt 2.2.4 i 2.2.5).

Plakaty nie są obowiązkowe dla Beneficjentów, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych/pamiątkowych, umieszczenie ich stanowi natomiast dobrą praktykę.

Więcej informacji na temat oznaczania miejsca projektu znajduje się w rozdz.12 „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Pomimo wyjątkowych okoliczności i trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonujemy, należy realizować działania komunikacyjne zgodnie z zapisami rozporządzeń unijnych oraz dokumentów krajowych dotyczących informacji i promocji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.