Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zgodnie z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 „poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006”.

Dodatkowo stosownie do stanowiska Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wyrażonego w pkt. 3.7 dokumentu Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, przy ustalaniu terminu zakończenia realizacji projektu należy kierować się ww. zapisem Krajowych wytycznych, z uwzględnieniem:

  • przewidywanego terminu wykonania wszystkich czynności w ramach projektu,
  • przewidywanego terminu zapłacenia przez Beneficjenta wszystkich wydatków,
  • przewidywanego terminu wypłacania Beneficjentowi wkładu publicznego.

Kumulatywnie spełnienie ww. trzech przesłanek rozpoczyna bieg okresu trwałości projektu.

Określony w Umowie o dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektów realizowanych w ramach I i II osi PO IG, jako dzień złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność końcową, nie jest w pełni spójny z podejściem horyzontalnym przyjętym w okresie programowania 2007-2013.

Instytucja Pośrednicząca umożliwia Beneficjentom osiągnięcie wymaganych wskaźników rezultatu w okresie dłuższym niż wynikający obecnie z literalnego brzmienia umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym, jeżeli w projektach zrealizowanych w ramach I i II osi PO IG wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie i w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca zaleca wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźników. Data końcowa osiągnięcia wskaźników nie może być późniejsza niż ta wskazana w pkt. 3.7 dokumentu Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich.

W przypadku wątpliwości można kierować zapytania na adres mailowy: trwalosc.poig@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR