Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Lipka-Chudzik

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 61 31

Środki dla polskich uczelni w nowej unijnej perspektywie finansowej

Około 76 mld euro otrzyma Polska w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Środki te zostaną zainwestowane w rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Wśród potencjalnych beneficjentów funduszy są szkoły wyższe. Uczelnie będą mogły korzystać z programów finansujących badania, innowacje, cyfryzację oraz naukę i edukację.

Unijna polityka spójności będzie obejmować w latach 2021-2027: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS) i Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+). Uzupełniać je będą: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). To, w jaki sposób Polska zainwestuje te fundusze, określi Umowa Partnerstwa uzgadniania pomiędzy naszym krajem a Komisją Europejską. Prace nad jej ostatecznym kształtem właśnie dobiegają końca.

Budżet przewidziany dla Polski to około 76 mld euro, w tym 3,8 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 72,2 mln euro w ramach pozostałych źródeł. Środki zostaną rozdzielone na programy ogólnokrajowe oraz regionalne dla poszczególnych województw. 

Programy krajowe realizowane w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) będą kontynuowane. Ich zakres tematyczny będzie zbliżony do obecnego, zmienić się mogą natomiast ich nazwy. Znana jest już wysokość środków przeznaczonych na poszczególne programy:

  • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro,
  • Inteligentny Rozwój (w nowej perspektywie finansowej program zmieni nazwę na „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”) – 8 mld euro,
  • Wiedza Edukacja Rozwój – 4,3 mld euro,
  • Polska Cyfrowa – 2 mld euro,
  • Polska Wschodnia – 2,5 mld euro,
  • Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro,
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro,
  • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro,
  • Program Ryby – 0,5 mld euro,
  • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Politechnika Warszawska, jak inne polskie uczelnie, będzie mogła skorzystać m.in. z programu Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowane są projekty edukacyjne, z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, z których wspierana będzie współpraca nauki i biznesu, a także z programu Polska Cyfrowa. Dostępne dla szkół wyższych będą też konkursy w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dotyczącego współpracy międzynarodowej.

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku będzie mogła uczestniczyć w Programie dla Polski Wschodniej. W nowej perspektywie finansowej rozszerzono liczbę regionów objętych programem – znalazło się na niej Mazowsze (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

W ramach podziału środków regionalnych województwo mazowieckie otrzymało 1,67 mld euro. Z funduszy tych będę mogły korzystać także uczelnie.

Szczegółowe informacje na temat polityki spójności UE w latach 2021-2027 znaleźć można na portalu funduszy europejskich.