Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Instytucja Ogłaszająca Konkurs mając na uwadze liczne pytania pojawiające się ze strony Wnioskodawców w zakresie terminu realizacji staży, ich wymiaru godzinowego, a także specyfiki zaplanowanych działań poinformowała, że:

  • zgodnie ze specyfiką konkursu, jak również treścią załącznika nr 12 do Regulaminu rekomenduje realizację stażu w wymiarze od 3 do 6 miesięcy w odniesieniu do jednego roku akademickiego. Sposób realizacji stażu i jego tryb w całości zależy od Wnioskodawcy, specyfiki kierunku oraz efektów kształcenia, które mają zostać osiągnięte dzięki współpracy z daną jednostką otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu staż powinien rozpocząć się nie później niż po 2 semestrze studiów.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBR.