Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

W serwisie programu PO WER opublikowano materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Stanowi on interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r. i wcześniejszych wersji dokumentu (z 19 września 2016 r. i 10 kwietnia 2015 r.). Zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za realizację programu.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie programu PO WER.