Wskazówki dla beneficjentów PO WER w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

W związku z zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na podstawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. został opublikowany materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie modułu Baza personelu w aplikacji SL2014.

Zmiany dotyczą głównie definicji personelu projektu, osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych i sposobu ujmowania ich we wnioskach o płatność. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu PO WER.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Marta Siewiera
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl