Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - wydłużenie naboru i zmiany w dokumentacji

Wydłużono nabór oraz wprowadzano zmiany w dokumentacji dla konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. w Regulaminie Konkursu:

 • wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie do 11 maja 2018 r.,
 • zakresu tematycznego – zmiany przypisania poszczególnych tematów do PGNiG S.A. i GAZ-SYSTEM S.A. jako partnerów je współfinansujących,
 • wprowadzenia zasady, że pracownicy partnerów WP INGA oraz podmiotów z nimi powiązanych nie mogą wchodzić w skład kadry biorącej udział w realizacji projektu, w celu uniknięcia konfliktu interesów,
 • przesyłania Wnioskodawcy, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku, dodatkowo opinii na temat jego wniosku w zakresie wszystkich kryteriów oceny,
 • doprecyzowania konieczności ponownego przesyłania do IP wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym po uzupełnieniu w zakresie braków formalnych lub poprawie oczywistych omyłek oraz po uzupełnieniu wniosku w trakcie oceny;

2. we  wzorze wniosku o dofinansowanie:

 • wprowadzenia oświadczenia, że wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • drobnych zmian redakcyjnych;

3. w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie:

 • doprecyzowania na str. 6, że zgodność z zasadą równości szans oznacza, że projekt ma neutralny lub pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji,
 • przeformułowania zapisów dotyczących efektu dyfuzji, z uwagi na to, że w przypadku współpracy dużego przedsiębiorstwa będącego wnioskodawcą z jednostką naukową (innym członkiem konsorcjum), efekt ten zawsze wystąpi,
 • dopisania w rozdz. V warunków dotyczących składu kadry naukowo-badawczej i zarządzającej projektem – zgodnie z zasadami wskazanymi w RK, w celu uniknięcia konfliktu interesów,
 • dopisania informacji o konieczności stosowania trybu określonego w podrozdziale 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (tj. w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku, w zależności od wartości zamówienia) – dla zawierania umów zleceń z członkami zespołu B+R oraz zarządzającego, a także umów z podwykonawcami,
 • drobnych zmian redakcyjnych.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.