Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

Opublikowano Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osó z niepełnosprawnościami, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Wytyczne zawierają narzędzia zapewniające uniwersalną dostępność projektów unijnych.Ponadto Ministerstwo Rozwoju udostępniło specjalną podstronę poświęconą dostępności (link do podstrony), która zawiera informacje związane z realizacją Wytycznych.

Wytyczne zawierają narzędzia zapewniające uniwersalną dostępność projektów unijnych.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju udostępniło specjalną podstronę poświęconą dostępności (link do podstrony), która zawiera informacje związane z realizacją Wytycznych.