Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Zmiana „taryfikatora”

W wyniku decyzji Komisji Europejskiej Minister Funduszy I Polityki Regionalnej 22 czerwca 2020 r.  dokonała zmiany rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Zmienione rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 2020 r.  (Dz. U. 2020 poz. 1264) i weszło w życie 4 sierpnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nową klasyfikację nieprawidłowości, bardziej rygorystyczne zapisy dotyczące stosowania stawek procentowych dla zidentyfikowanych nieprawidłowości, dodanie kolumny odwołującej się do prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TSUE. Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, do ustalenia wartości nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 4 sierpnia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zmienione rozporządzenie dostępne jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.