Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie POWER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż nabór wniosków w konkursie POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich został przedłużony do 10 listopada 2017 r. do godz. 16:15.

W związku z tym zmieniono pkt II.2 regulaminu konkursu ogłoszonego w dniu 16 sierpnia  2017 r. oraz dostosowano załącznik nr 2 do regulaminu – wzór karty oceny formalno-merytorycznej, do zmienionych zapisów dokumentów programowych PO WER. Więcej informacji na stronie NCBR