Zmiany w Regulaminie konkursów POPC w poddziałaniu 2.3.1, Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych oraz Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 i POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17. 

Zmiany w Regulaminie konkursu polegają na rozszerzeniu zakresu możliwych form składania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie poprzez dopuszczenie formy elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na nośniku elektronicznym oraz dopuszczenie podpisu profilem zaufanym w przypadku przekazania uzupełnień w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Szymańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 71 99, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl