Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Od 16 lutego br. obowiązuje nowy SZOOP PO IR 2014–2020.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się następujące:

 • zaktualizowano dane o alokacji następujących działań i poddziałań I, III oraz IV osi PO IR w związku z realokacjami środków, które były dokonywane w celu zapewnienia możliwości dofinansowania projektów wybranych do wsparcia:
  • I oś: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych;
  • IV oś: 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
  • wpisano do wykazu projektów pozakonkursowych przedsięwzięcia Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako Beneficjentem;
  • dokonano zmiany beneficjenta projektu pozakonkursowego Polskie Mosty Technologiczne (z Departamentu Inwestycji i Rozwoju w MR na Polską Agencję Inwestycji i Handlu);
  • zaktualizowano katalog kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4) o kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący PO IR w dn. 13 października 2017 r. oraz 10 stycznia 2018 r. W związku z zaakceptowaniem zmiany kryteriów wyboru projektów dokonano również niezbędnych poprawek w kartach działań/podziałań w SZOOP.

W związku z utratą mocy wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków do SZOOP dodano też załącznik nr 5: Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach PO IR.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na stronie PO IR.