Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014–2020

Nastąpiła zmiana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. 

W stosunku do poprzedniej wersji, wprowadzono następujące zmiany:

  • w rozdziale II „Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań” zostały zmienione opisy działań 4.1.1 i 4.1.2 w ramach IV osi. Zmiany dotyczą połączenia kategorii wydatków dotychczas funkcjonujących w odrębnych poddziałaniach, aby uprościć składania wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów ww. poddziałań;
  • w rozdziale III „Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)” przeniesiono 12 mln. euro z poddziałania 4.1.2 do 4.1.1, co wynika ze zmian wprowadzonych w tych poddziałaniach;
  • w załączniku 2. do SZOOP „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań” uwzględniono przesunięcie wskaźników produktu z poddziałania 4.1.2 do poddziałania 4.1.1, co wynika ze zmian wprowadzonych w tych poddziałaniach;
  • zgodnie z prośbą ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z załącznika nr 5 stanowiącego wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego, usunięto 7 projektów planowanych do realizacji w II osi POPC;
  • zaktualizowano załącznik zawierający kryteria wyboru projektów;
  • dokonano zmian w „Katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach I osi w zakresie projektów Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
  • wprowadzono poprawki o charakterze technicznym i redakcyjnym.

Dokument dostępny jest na stronie Programu Polska Cyfrowa.