Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

Dnia 17 września 2020 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). 

W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany polegające na:

  • uzupełnieniu opisu poddziałaniu 1.1.1 PO IR o informacje dotyczące wspierania projektów, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania - IPCEI;
  • uzupełnieniu danych dotyczących podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej przez NCBR w ramach I oraz IV osi PO IR. Zmiana wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • uzupełnieniu opisu poddziałań: 1.1.1 i 2.4.1 oraz działania 4.4 PO IR o informacje dotyczące wsparcia realizowanego w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19;
  • uwzględnieniu informacji o zmianie PO IR przyjętej decyzją Komisji Europejskiej z 17 lipca 2020 r.;
  • aktualizacji publikatorów niektórych aktów prawnych wskazanych w SZOOP. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portal Funduszy Europejskich.